top of page

Pozvánka na volební členskou schůzi

Aktualizováno: 10. 5. 2023

Dne 12. 5. 2023 se uskuteční členská schůze, na jejímž programu jsou mj. i volební body. Po třech letech budou členové Basketbalového klubu Jihlava z. s. volit předsedu spolku a členy výkonného výboru.


Zmíněného dne bude tedy zvoleno vedení spolku, které s účinností od 15. 6. 2023 převezme řízení spolku v mezích působnosti dle stanov spolku. Po 8 letech ve funkci předsedy spolku bude zcela jistě končit současný předseda spolku Ondřej Králík, který nebude kandidovat na žádnou funkci spolku. Minimálně v tomto ohledu čeká klub určitě něco nového. Dovolím si Vás proto touto cestou seznámit alespoň částečně s tím, jak klub funguje a co je třeba v rámci řízení spolku vykonávat.


Basketbalový klub Jihlava z. s. má stanovami definovány 3 orgány, které se na řízení spolku podílejí. Nejširší působnost je dána Členské schůzi, což je v podstatě shromáždění členů klubu. Členská schůze se musí sejít alespoň 1krát za rok a rozhoduje ve věcech, které ji jsou přisouzeny stanovami spolku (a případně přímo občanským zákoníkem). Druhým orgánem je Výkonný výbor. Počet členů výkonného výboru je stanoven na funkční období členskou schůzí a jednotlivé členy volí členská schůze. Statutárním orgánem je pak Předseda spolku (individuální statutární orgán).


Působnost Předsedy a Výkonného výboru je dána stanovami. Pokud není stanoveno, že některá aktivita není v působnosti předsedy a výkonného výboru, pak je to v gesci členské schůze. Funkční období předsedy a výkonného výboru je dlouhé 3 roky.

Předseda jedná v běžných denních záležitostech, k tomu mj. předkládá výkonnému výboru ke schválení rozpočet klubu a návrh na stanovení členských příspěvků. V gesci výkonného výboru je členská základna, schvalování rozpočtu a výši členských příspěvků. V našich podmínkách platí, že agendu v gesci výkonného výboru si mezi sebe rozdělují jednotliví členové výkonného výboru, kterého členem je i předseda spolku. Více v přiložených stanovách klubu. Dne 12. 5. 2023 se tedy bude postupně volit předseda spolku, bude se stanovovat počet členů výkonného výboru a následně i jednotliví členové výkonného výboru.


Doposud vždy platilo, že funkce členů výkonného výboru a předsedy byla striktně bezúplatná. To však neznamená, že to tak musí být i v budoucnu. Dosud nikdo návrh na odměnu za výkon zmíněných funkcí nenavrhl a tento návrh nebude ani na programu zmíněné schůze.


V gesci vedení klubu je především ekonomické zabezpečení činnosti klubu, tzn. využívání dotačních příležitostí (žádosti, vyúčtování), zabezpečení sportovní stránky činnosti (organizace utkání, trenérů, přihlašování družstev do soutěží), komunikace s partnery klubu (spolupracující kluby, poskytovatelé dotací), komunikace prostřednictvím sociálních sítí klubu apod. Jedná se o poměrně rozsáhlý soubor aktivit, které je nutno zabezpečit. Právě proto je třeba, aby do vedení klubu kandidovali ti, kteří ví, do čeho jdou, a pro které bude řízení spolku zábavou pro volný čas.


Členem výkonného výboru a předsedou může být pouze člen spolku, který ke dni volby dovršil 18 let a který řádně plní povinnosti člena vyplývající ze stanov spolku. Tou nejdůležitější povinností je úhrada stanovených členských příspěvků. Na to zejména upozorňuji, protože aktuálně probíhá výběr členských příspěvků a účastnit se členské schůze a být volen bude moci být pouze ten, kdo členské příspěvky dle rozhodnutí výkonného výboru bude mít zaplacené.


Dovolím si touto cestou ještě upozornit, že jedna fyzická osoba může na členské schůzi reprezentovat pouze jednoho člena spolku. Členy spolku mladší 18 let může reprezentovat zákonný zástupce (nikoliv však, pokud je zákonný zástupce sám členem). Člena spolku však může zastupovat kdokoliv na základě plné moci. V případě člena mladšího 18 let pak zplnomocňuje zákonný zástupce.


S hlubokým a upřímným apelem bych vás chtěl všechny vyzvat ke zvážení kandidatury a ochoty se podílet na vedení spolku v následujících 3 letech. Je to o to důležitější, že v tuto chvíli skutečně nemám přislíbenou jakoukoliv kandidaturu. A zvolení vedení je nutnost pro to, aby jakkoliv nebyla ochromena činnost klubu a jeho další rozvoj. Věřím, že mezi vámi je dost těch, kteří jsou schopni dát dohromady tým lidí, kteří budou klub vést dobře. Já osobně si nemyslím, že jsem jako předseda odvedl to, co bylo nutné odvést. Bylo to především tím, že volného času jsem měl málo a ochota to málo využít na úkor rodiny a jiných zájmů byl skutečně malý. Právě proto ani nechci v klubu dál působit nad rámec běžného členství. Nejsem přesvědčen, že lze funkci v klubu vykonávat "napůl". Nebylo by to správné. Současně si dovolím tvrdit, že 8 let je dlouhá doba a změna je třeba, protože po té době nemám ten správný drive a nápady, které bych byl schopen prosadit.


V tuto chvíli má výkonný výbor včetně předsedy 5 členů, což osobně považuji za minimum pro zajištění všech potřeb klubu. Pochopitelně velmi záleží na čase jednotlivých osob, který budou ochotni klubu věnovat.


Volba do orgánů klubu bude probíhat striktně v mezích občanského zákoníku a veškeré úkony budou provedeny tak, aby byla naplněna ustanovení občanského zákoníku. K projevení vůle být volen do orgánů spolku slouží kandidátní listiny přiložené v tomto článku. Kandidátní listiny mi můžete zaslat e-mailem (bkjihlava@bkjihlava.cz) v případě, že budou opatřeny kvalifikovaným digitálním podpisem (certifikátem). Lze je zaslat také do datové schránky klubu z datové schránky fyzické osoby, která chce být volena. Je také možno kandidátní listinu vytisknout a v listinné formě předat kterémukoliv členovi výkonného výboru.

Kandidátní listina může být předložena jedním z uvedených způsobů až do zahájení volby.


Všem členům jsem v tuto chvíli otevřen ke konzultaci, pokud si ji vyžádají. Určitě mohu také říct, že za sebou nebudu zavírat dveře a budu připraven pomoci, pokud o ní bude zájem. V dostatečném předstihu před konáním zasedání členské schůze zveřejníme organizační pokyny, aby ve volební den vše hladce proběhlo.


S úctou ke členům spolku Ondřej Králík, předseda spolku

pozvanka
.pdf
Download PDF • 578KB
kandidatni_listina_predseda
.docx
Download DOCX • 50KB
kandidatni_listina_vybor
.docx
Download DOCX • 50KB
stanovy
.pdf
Download PDF • 603KB
uc_zaverky
.zip
Download ZIP • 4.01MB


Comments


bottom of page